Aanbod:

Te Huur

Strevelsweg 682

Rotterdam3083 AR

Reageer op dit object

Prijs

€ 3.950,00 per maand, exclusief servicekosten en B.T.W.

Adres

Strevelsweg 682
3083 AR
Rotterdam

Omschrijving

Commerciële ruimte, gelegen in het verzamelgebouw Zuid, recht tegenover het overdekte winkelcentrum ‘Zuidplein’. Uitstekend bereikbaar met zowel het eigen- als openbaar vervoer, nabij bus- en metrostation ‘Zuidplein. Parkeren (betaald) in directe omgeving.

Indeling
Ca. 271 m² gelegen op de begane grond, ca. 223 m² gelegen op de 1e verdieping, alsmede ca. 223 m² kelderruimte. Het object heeft een ca. 35 m² front/zijkant.

Wijze van oplevering
De ruimte wordt vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) casco opgeleverd met navolgende voorzieningen:
- Dubbele toiletgroep (2x) op begane grond;
- Toilet op begane grond;
- Pantry op 1e verdieping;
- Toilet (2x) op 1e verdieping;
- Doucheruimte op 1e verdieping.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan ‘Vreewijk’ van de Gemeente Rotterdam, onherroepelijk d.d. 13 mei 2010 en is bestemd voor gemengde bebouwing II.
De gronden, aangewezen voor "gemengde bebouwing ll", zijn bestemd voor:
1. gebouwen waarin zijn toegestaan kantoren, bedrijven, praktijkruimten,
horeca en bovenwoningen.
2. De bruto vloeroppervlakte van de in het eerste lid genoemde kantoren,
bedrijven en horeca mag niet meer bedragen dan 600 m2 per vestiging.
3. Onder de in het eerste lid bedoelde bedrijven worden uitsluitend
verstaan bedrijven die zijn vermeld in de categorieën 1 en 2 van de
staat van inrichtingen, behorende bij deze voorschriften.
4. Op de in het eerste lid bedoelde gronden, welke op de plankaart nader
zijn aangeduid als "overbouwde doorgang", mag slechts worden gebouwd met inachtneming van een vrije doorgang, waarvan de breedte minimaal 6 meter en de hoogte minimaal 4.20 meter moet bedragen.
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
a. het tweede lid ten aanzien van de maximaal toegelaten bruto vloeroppervlakte tot ten hoogste 1.500 m2 ;
b. het derde lid ten behoeve van met de in dat lid bedoelde bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijven, mits vooraf het advies is ingewonnen van de regionaal inspecteur van de volksgezondheid dan wel, in geval deze functie is opgeheven, van de als dan voor deze in de plaats tredende autoriteit. Bij negatief advies verlenen burgemeester en
wethouders de vrijstelling niet, dan nadat van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen, dat dit college tegen het verlenen van deze vrijstelling geen bezwaar heeft.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal B.T.W. in rekening worden gebracht. Indien B.T.W. niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Thans niet van toepassing, eventueel nader te bepalen.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en B.T.W.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en B.T.W dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Bijzonderheden
Het kopen van dit object behoort tot de mogelijkheden.

Collegiale verhuur/verkoop met Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Van Herk Vastgoed

Rotterdamseweg 30B
2921 AP Krimpen a/d IJssel

+31(0)180 55 45 00

info@vanherkvastgoed.nl